Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hvilke regler gjelder for hule eiker?

Hvis du har en hul eik på din eiendom og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten. Naturmangfoldloven pålegger alle aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som hule eiker.

Eikeblader om våren ved Stranda i Melsomvik, Sandefjord kommune
Eikeblader om våren ved Stranda i Melsomvik, Sandefjord kommune Foto: Birgit Brosø.

Viktig! Det kan gjelde lokale bestemmelser i din kommune som er strengere enn det som beskrives her. Sjekk med din kommune først.

 

Hage eller tomt

Tiltak som berører en hul eik på en privat eiendom, er ikke søknadspliktig med mindre tiltaket inngår i en bygge- eller delesak eller annen offentlig saksbehandling. Aktsomhetsplikten pålegger imidlertid grunneieren å gjøre en selvstendig vurdering av konsekvensen dette vil få for eiketreet. Hvis du er usikker på om du kan gjennomføre tiltaket, bør du kontakte kommunen for å få veiledning.

Du plikter å gjøre deg kjent med lover, forskrifter og planbestemmelser som omfatter ditt eiketre. Ta kontakt med kommunen for å få oversikt over planbestemmelsene.

 

Aktsomhetsplikt

Naturmangfoldloven pålegger alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som hule eiker. Lovens utgangspunkt er at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. Hvis du har en hul eik på din eiendom og vil utføre et tiltak som kan påvirke treet, bør du vurdere følgende:

  • Hvilken verdi har treet for naturmangfoldet?
  • Hvordan blir treet påvirket av tiltaket?
  • Kan tiltaket tilpasses på en slik måte at du unngår å skade eller felle treet?
  • Kan tiltaket gjøres mer skånsomt for å ta hensyn til treet?
  • Er det mulig å finne et alternativt sted for tiltaket?
  • Hvor stor er nytteverdien/behovet for tiltaket?

I vurderingen av hva det er rimelig å forvente, må naturverdiene veies mot behovet for eller nytten av tiltaket. Aktsomhetsplikten kan innebære at du må avstå fra tiltaket eller gjennomføre det på en annen måte enn det som var planlagt. Hvis du unnlater å ta rimelige hensyn til naturmangfoldet, kan du bryte aktsomhetsplikten. 

 

Jordbrukstiltak

Hvis du eier eller driver en jordbrukseiendom og skal sette i gang et jordbrukstiltak som påvirker en hul eik, må du melde fra til kommunen. Tilbakemelding fra kommunen må foreligge før tiltaket kan utføres.

Også trær som ligger 20 meter inn i produktiv skog i randsonen mellom skog og kulturlandskap har en beskyttelse. En hensynssone på 15 meter rundt treets stamme skal ivareta naturtypens krone og røtter. Tiltak innenfor denne sonen som kan skade treet, vil kreve meldeplikt til kommunen.

Hule eiker i randsonen mellom skog og kulturlandskap

Meldeplikten gjelder ikke positive skjøtselstiltak i samsvar med handlingsplan for hule eiker (PDF).

 

Stell av trærne

Skjøtsel og stell av hule eiker er ikke regulert ved lov, men kan støttes gjennom tilskudd. 

Retting og overtredelsesgebyr

Hvis du bryter aktsomhetsplikten kan du få pålegg om å rette det som har vært gjort, og å gjennomføre avbøtende tiltak. Du kan også bli pålagt å betale overtredelsesgebyr.

Kontakt

Det er kommunen som i første rekke har ansvar for å veilede grunneiere og tiltakshavere om hule eiker. Ta først kontakt med den aktuelle kommunen. 

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.