Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hvilke regler gjelder for hule eiker?

Hvis du har en hul eik på eiendommen din og vil gjøre noe som kan påvirke treet må du være forsiktig. Ifølge naturmangfoldloven må alle ta spesielle hensyn for utvalgte naturtyper som hule eiker (aktsomhetsplikten).  

Eikeblader om våren ved Stranda i Melsomvik, Sandefjord kommune
Eikeblader om våren ved Stranda i Melsomvik, Sandefjord kommune Foto: Birgit Brosø.

Hva må du som grunneier vite? 

Viktig! Det kan gjelde lokale bestemmelser i din kommune som er strengere enn det som beskrives her. Sjekk med din kommune først.

 

Hva er aktsomhetsplikten? 

Aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven betyr at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. I vurderingen må naturverdiene veies mot behovet for eller nytten av tiltaket. Dette kan innebære at du må avstå fra tiltaket eller gjennomføre det på en annen måte enn det som var planlagt. Hvis du unnlater å ta rimelige hensyn til naturmangfoldet, kan du bryte aktsomhetsplikten.

 

Retting og overtredelsesgebyr 

Hvis du bryter aktsomhetsplikten kan du få pålegg om å rette det som har vært gjort, og å gjennomføre avbøtende tiltak. Du kan bli pålagt å betale overtredelsesgebyr. 

 

Hvordan tar du hensyn? 

Hule eiker har en hensynssone i en radius på 15 meter fra stammen. I denne sonen skal du unngå å grave, bygge, kjøre med tunge kjøretøy, dyrke opp eller lignende. Dette kan skade rotsystemet eller greinene, og korte ned livsløpet til treet. Andre tiltak enn de som er nevnt her kan også påvirke treet. Ta kontakt med kommunen dersom du er usikker. 

  

Felling og beskjæring 

Treet skal ikke felles eller utsettes for tyngre beskjæring. Dersom treet utgjør en fare for bygninger og sikkerhet, kan det gjøres unntak. Aktuelle tiltak bør vurderes av en trepleier. Ofte kan det være tilstrekkelig med sikring av greiner eller lettere beskjæringer for å avlaste stammen.  

Treet kan ikke felles eller beskjæres for å minke nedfall fra løv, nøtter og kvister, eller for å bedre utsikten. I tilfeller hvor beskjæring av noen mindre kvister utgjør en stor forskjell, kan det fjernes noen ytterst få.  

  

Trær i randsonen mellom produktiv skog og kulturlandskap 

Også trær som ligger 20 meter inn i produktiv skog i randsonen mellom skog og kulturlandskap faller inn under beskyttelsen for hule eiker.  

  

Naboloven (grannelova) 

Nabolovens (grannelovas) bestemmelser om trær gjelder ikke for utvalgt naturtype hul eik. Dette er beskrevet i Naboloven §3, første ledd.

 

Når må du søke eller melde ifra til kommunen? 

  • Dersom tiltaket inngår i en bygge- eller delesak eller annen offentlig saksbehandling, må det søkes til kommunen.  
  • Jord- og skogbrukstiltak som påvirker en hul eik skal meldes ifra til kommunen. Tilbakemelding fra kommunen må foreligge før tiltaket kan utføres.   
  • Det kan gjelde lokale bestemmelser i din kommune som er strengere enn det som beskrives her. 

  

Positive skjøtselstiltak for å fremme eikas levekår er ikke meldepliktige.