Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Spørsmål og svar

Felling, beskjæring og graving

Hvis treet henger over hus, innkjørsel, vei, lekeplass eller liknende der fallende greiner utgjør en risiko, bør du kontakte en trepleier/arborist for å få vurdert treets tilstand og behov for tiltak. Les mer her

Vurderinger av treets tilstand og behov for tiltak bør gjøres av en trepleier/arborist. Les mer her

Som oftest nei. Generelt er det svært store naturverdier i gamle eiker, og spesielt i de som er hule, har døde stammeparter/greiner og liknende. Døde greiner og deler av stammen er helt normalt hos eldre eiketrær. Slike trær bør bare beskjæres hvis de utgjør en fare for folk, bygninger eller eiendeler. Dette bør vurderes av en trepleier. Les mer her

Som oftest nei. Beskjæring av hule eiker bør begrenses mest mulig. Dersom lett beskjæring av mindre greiner kan utgjøre en stor forskjell kan dette være greit.

Nei. Nøtter og løv fra hul eik i hagen må man akseptere. 

Som oftest nei. Generelt er det svært store naturverdier i gamle eiker, og spesielt i de som er hule, har døde stammeparter/greiner og liknende. Mange truede arter lever bare i slike trær, både på barken, i veden og i hulrom, deriblant arter av sopp, insekter og lav. Dette er en naturlig del av treets livstadier. Slike trær bør bare beskjæres hvis de utgjør en fare for folk, bygninger eller eiendeler. Dette bør vurderes av en trepleier.

Hvis eika tidligere har stått mer åpent, kan det være bra å fjerne andre trær som vokser opp i kronen. Les mer her

Du bør kontakte en trepleier for å få gjort en vurdering av tilstanden på treet og eventuelle behov for tiltak. Les mer her

Behov for beskjæring av hul eik bør vanligvis vurderes av en trepleier. Les mer her

Nei. Graving under krona til en eik kan skade røttene, og dette kan føre til at treet svekkes. Det kan også gjøre treet ustabilt. Slike tiltak bør ikke skje innenfor en radius på 15 meter rundt stammen. 

 

Definisjon av hul eik

Eiketrær med stamme som har en diameter på minst 63 cm eller en omkrets på minst to meter i brysthøyde regnes som hule eiker og er beskyttet etter naturmangfoldloven.

Svovelkjuke er en viktig vednedbryter på eik. Den gir opphav til en rødbrun, morken vedtype som er et viktig levested for en rekke insekter. Fra Vemannsås, Larvik kommune.
Svovelkjuke er en viktig vednedbryter på eik. Den gir opphav til en rødbrun, morken vedtype som er et viktig levested for en rekke insekter. Fra Vemannsås, Larvik kommune. Foto: Foto: Anne Sverdrup-Thygeson / NINA.

Ta med deg et målebånd og mål stammens omkrets i brysthøyde (spesifisert som 1,3 meter over bakken). Om stammen er 200 cm i omkrets eller mer er eika definert som en hul eik (selv om den ikke har synlige hulheter). Hvis eika har synlige hulheter og er 95 cm i omkrets eller mer så er den også en hul eik. Dette gjelder også for stående, døde trær, mens liggende trær regnes ikke med.

Hvis treet står i produktiv skog og stammen står mer enn 20 meter fra kulturmark er det ikke omfattet av forskriften og anses ikke som utvalgt naturtype «hul eik». 

Om eiketreet har to (eller flere) stammer så er det vurdert som hul eik dersom en av stammene er minst 200 cm i omkrets i brysthøyde (spesifisert som 1,3 meter over bakken) eller dersom treet har synlige hulheter og en av stammene er minst 95 cm i omkrets.

Hvis stammen har en uregelmessighet som gjør at målingen i brysthøyde er misvisende skal man flytte stedet for måling, korteste vei opp eller ned, forbi uregelmessigheten. Hvis eika står i en bakke, skal brysthøyden måles fra midt mellom bakkenivå på oversiden og bakkenivå på nedsiden av eika.

Du kan spørre kommunen om det er lokale regler som gjelder treet, f.eks. gjennom en reguleringsplan.

Bestemmelsene i naturmangfoldloven gjelder dersom det ikke er vedtatt en reguleringsplan eller andre lokale bestemmelser som setter til side bestemmelsene i naturmangfoldloven.

Dersom treet står i produktiv skog gjelder ikke naturmangfoldlovens bestemmelser om utvalgte naturtyper i lovens §§ 53-56 – da gjelder kun den generelle aktsomhetsplikten etter naturmangfoldlovens §6.

Hva som er produktiv skog går fram av kart over skogbonitet utgitt av Nibio, f.eks. i karttjenesten «Kilden». Se etter kartlaget som heter «Markslag (AR5)», og velg «Skogbonitet (AR5)». Produktiv skog omfatter kategoriene særs høy, høy, middels og lav. Kategorien «impediment» inngår ikke i produktiv skog.

Forskrift om utvalgte naturtyper omfatter også trær i kantsonen av produktiv skog. Dette er definert slik at hule eiker som har hele eller deler av stammen mindre enn 20 meter fra grensen til bebygd åpen fastmark, fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite, slik de er definert i AR5, også er omfattet av forskriften.

Dersom eika møter kriteriene for hul eik, er den beskyttet av forskift uavhengig av om den er registrert og kartlagt eller ikke. Kartlagte trær er lagt inn i Miljøstatus.no

 

Skjøtsel og tilrettelegging

I utgangspunktet tar du best vare på en hul eik ved å la den stå i fred. Beskjæring av mindre og større greiner kan korte ned livsløpet til eika. Det skal ikke graves, bygges eller kjøres i 15-meter sonen fra stammen, da dette kan skade røttene, endre på vanntilgangen til treet og/eller gjøre treet ustabilt. Les mer om skjøtsel av hul eik her

Eik i hager og kulturlandskap, og artene som lever i og på eika, trives i lysåpne og solvarme miljøer. Gamle trær vokser ikke mye, og utkonkurreres fort av andre trær. Det burde være minst fire meter fra trekronen til greiner av andre trær. Flere eiker kan ofte stå sammen og skape et økosystem.

Det beste er å la hulrommet være i fred. Hulrommet er hjem til mange arter av insekter, men også andre besøkende som fugler og flaggermus kan komme innom. Disse vil etterlate seg biologisk avfall som sopp og insekter inne i treet nyter godt av. 

Hvis hulrommet er spesielt utsatt, f.eks for forbipasserende som kaster inn søppel, kan det være aktuelt å dekke over hulrommet med grov netting. Grov netting tillater fortsatt at insekter kommer til. Eventuelt kan det settes opp ett gjerde rundt treet. 

Hulrommet må aldri dekkes helt til eller fylles inn. Dette kan skade treet, og ødelegge verdien for naturmangfoldet. 

Døde og avbrekte greiner bidrar fortsatt til det store mangfoldet av arter som lever i og på hule eiker. Det beste for naturmnagfoldet er å la greinene ligge. Da vil de fungere som en forlengelse av levestedet for artene som bor i og på eiketreet. Dersom du ønsker å rydde greinene vekk, kan de fortsatt gjøre nytte for seg som et død-ved deponi ikke langt fra den opprinnelige eika. Død og råtten ved utgjør et godt hjem for mange arter av sopp, insekter og lav. 

Beskyttelsen av hule eiker i naturmangfoldloven gjelder for stående hul eik, også hvis eika er død. Når eika har veltet er den ikke lenger beskyttet av forskriften for hule eiker.

Det er likevel fortsatt stor verdi for naturmangfoldet i en veltet eik. Det beste for naturmangfoldet er å la treet ligge. Da vil de fungere som en forlengelse av levestedet for artene som bodde i og på eiketreet, og for arter som lever av nedbrytning av eiketrær. Dersom du ønsker å rydde treet vekk, kan det fortsatt gjøre nytte for seg som et død-ved deponi ikke langt fra den opprinnelige eika. Død og råtten ved utgjør et godt hjem for mange arter av sopp, insekter og lav. Ta noen store og noen mindre deler av stammen og legg de lagvis. Da vil de råtne i forskjellig tempo, og tilby et utvalg av levesteder for ulike insekter, sopp og lav.