Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Tilskudd til å ivareta hule eiker

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold.

Spjelking av en stor grein på en gammel eik i Gannestad
Spjelking av en stor grein på en gammel eik i Gannestad Foto: Terje Thorbjørnsen.

Eksempler på tiltak kan være:

  • Fristilling: Rydding av vegetasjon rundt treet: Utskygging av et tidligere frittstående eiketre som følge av oppvoksende busk- og trevegetasjon vil på sikt kunne ta livet av treet. Slike trær bør fristilles. Alle større endringer i sol/skygge for gamle trær bør skje gradvis. Nedkuttet plantemateriale bør fjernes fra treets nærområde, men død ved av eik bør bli liggende.
  • Sikringstiltak: Sikringstiltak og/eller forsiktig beskjæring av kronen er positive tiltak hvis alternativet er å felle treet, eller ved stor fare for alvorlig greinbrekkasje eller stammekollaps. Tiltakene må vurderes nøye og restriktivt av personell med kompetanse. Beskjæring må alltid vurderes kritisk opp mot andre sikringstiltak som bardunering og oppstøtting.

For flere detaljer om skjøtsel og ivaretagelse av hul eik se veileder om skjøtsel av hule eiker.

Det er også mulig å søke om andre tiltak, som informasjon om naturtypen mm.

Søknadens innhold

  • Beskrivelse av tiltaket: Hva er årsaken til at du søker, hvilke tiltak skal utføres. Dette bør være grundig beskrevet.
  • Kostnadsestimat: oversikt over alle utgiftene du søker om å få dekket. 
  • Bilder av treet: helst fra flere avstander og vinkler.
  • Kart: Kartet må vise tydelig hvor på eiendommen treet står.
  • Vurdering fra trepleier: Dette bør ligge ved søknaden dersom du søker om sikringstiltak.

Søknaden må sendes inn gjennom søknadsskjema til tilskuddsordningen for trua naturtyper: Tiltak for trua naturtyper - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) Søknadsfristen er 15. januar hvert år, og svar på søknaden kommer på våren.

Aktuelle søkere kan være: Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner.