Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hvem tar du kontakt med?

Kommunen og Statsforvalteren har ansvar for å veilede grunneiere og tiltakshavere om hule eiker. Hvis du har spørsmål om hule eiker, bør du først kontakte den aktuelle kommunen.

Tildekking av hule eiker før utbygging i Frodeåsen, Tønsberg.
Tildekking av hule eiker før utbygging i Frodeåsen, Tønsberg. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kommunens oppgaver:

Kommunen skal ta spesielt hensyn til hule eiker ved saksbehandling og eiendomsforvaltning. Kommunen bør avklare arealbruken for hule eiker i rettslig bindende planer. 

 • Informere og veilede tiltakshavere og grunneiere om regelverket for utvalgte naturtyper

 • Påse at konsekvensene for naturtypen blir belyst i plan- og byggesaker og annen søknadsbehandling

 • Avklare arealbruken for hule eiker i rettslig bindende planer

 • Behandle meldinger om jord- og skogbrukstiltak som berører hule eiker

 • Kunngjøre tillatelser til tiltak som omfatter hule eiker etter reglene i naturmangfoldloven

 • Registrere enkeltvedtak som berører en forekomst av hul eik i Miljøvedtaksregisteret

 • Bidra til registrering av hule eiker som ikke er lagt inn i Naturbase

Veileder Naturtyper i arealplanlegging (Miljødirektoratet)

 

Statsforvalterens oppgaver:

 • Informere og veilede kommuner, tiltakshavere, grunneiere og andre berørte om regelverket for utvalgte naturtyper herunder

  - påse at hule eiker blir tatt hensyn til i plan- og enkeltsaker

  - veilede om aktsomhetsplikten

 • Forvalte tilskuddsordningen for truede og utvalgte naturtyper

 • Følge opp handlingsplanen for hule eiker, kartlegge forekomster og tilrettelegge data for Naturbase

 • Avgi uttalelse til klage på tillatelser til tiltak som berører hule eiker


Miljødirektoratet

Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette er naturtyper som er særlig artsrike, som er levested for arter som er på rødlista, eller som har en spesiell funksjon for enkelte arter. Naturmangfoldloven gir hjemmel for å vedta utvalgte naturtyper gjennom egen forskrift. Det er Miljødirektoratet som fremmer forslag til nye utvalgte naturtyper, og regjeringen som vedtar forskrifter.