Grafisk element av eikeblader i bakgrunn i toppen på nettsiden.

Hule eiker i randsonen mellom skog og kulturlandskap

Hule eiker som står i randsonen mellom skog og kulturlandskapet fikk økt beskyttelse som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven i 2017.

Hule eiker i randsonen av skog har fått økt beskyttelse.
Hule eiker i randsonen av skog har fått økt beskyttelse. Foto: Eirik Mjelde.

Disse reglene gjelder nå:

  • Hule eiker som ligger 20 meter inn i produktiv skog fra arealklassene bebygd, åpen fastmark, fulldyrka jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite, slik dette til enhver tid er definert i arealressurskartet AR5, omfattes av forskriften om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.
  • Trær som befinner seg på grenselinja anses å være utvalgt naturtype hule eiker, dersom deler av stammen på grunnivå befinner seg innenfor.
  • Forvaltningsområdet for den enkelte hule eik er det området som skal være omfattet av meldeplikt for tiltak med negativ påvirkning.
  • Området som meldeplikten skal gjelde for fastsettes som en sirkel med radius på 15 meter rundt stammens midtpunkt.

Brev fra KLD og LMD med presisering av eik i produktiv skog...