Hvilket ansvar har kommunen?

Kommunen skal ta spesielt hensyn til hule eiker ved saksbehandling og eiendomsforvaltning. Kommunen bør avklare arealbruken for hule eiker i rettslig bindende planer. 

Dette er også kommunens oppgaver:

  • Informere og veilede tiltakshavere og grunneiere om regelverket for utvalgte naturtyper.
  • Påse at konsekvensene for naturtypen blir belyst i plan- og byggesaker og annen søknadsbehandling.
  • Behandle meldinger om jordbrukstiltak som berører hule eiker.
  • Kunngjøre tillatelser til tiltak i hule eiker etter reglene i naturmangfoldloven.
  • Registrere enkeltvedtak som berører en forekomst av hul eik i Miljøvedtaksregisteret.
  • Bidra til registrering av hule eiker som ikke er lagt inn i Naturbase.

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.