Økt beskyttelse i randsonen mot skog

Hule eiker i randsonen av skog har fått økt beskyttelse.

Hule eiker i randsonen av skog har fått økt beskyttelse.

Foto: Eirik Mjelde

Hule eiker som står i randsonen mellom skog og kulturlandskapet har fått økt beskyttelse som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Fra regjeringen.no:

I dag sier dagens skogbrukspraksis og regelverk at det skal være mulig å drive et skogbruk basert på utnytting av eiketømmer i produktiv skog. Samtidig ivaretar skogbrukets miljøsystemer hule eiker slik at de får stå som såkalte livsløpstrær. De blir ikke hogd.

Men hule eiker som står i randsonen mellom skog og kulturlandskaper, som åkerholmer og alleer, omfattes vanligvis ikke av skogbrukets miljøhensyn. Derfor trenger hule eiker i dette området økt beskyttelse. Det får de nå.

Sone rundt treet
Gjennom en kartbasert løsning for ordningen, får omlag tre tusen hule eiker i denne randsonen økt beskyttelse ved at de inngår i ordningen som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.

Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har kommet fram til en kartbasert løsning som innebærer at trær som ligger 20 meter inn i produktiv skog skal omfattes av den nye ordningen, også de på grenselinjen. En hensynssone på 15 meter rundt treets stamme skal også ivareta naturtypens krone og røtter. Tiltak innenfor denne sonen som kan skade treet, vil kreve meldeplikt til kommunen.

Brev fra KLD og LMD med presisering av eik i produktiv skog...