Hvilket ansvar har grunneiere og tiltakshavere?

Kysteeika på Føynland, Nøtterøy er fredet som naturminne.

Kysteeika på Føynland, Nøtterøy er fredet som naturminne.

Foto: Birgit Brosø / Fylkesmannen i Vestfold

Hvis du har en hul eik på din eiendom og vil utføre arbeid som kan påvirke treet, må du oppfylle aktsomhetsplikten.

Naturmangfoldloven pålegger alle aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper som hule eiker.

 

Hage eller tomt

Tiltak som berører en hul eik på en privat eiendom, er ikke søknadspliktig med mindre tiltaket inngår i en bygge- eller delesak eller annen offentlig saksbehandling. Aktsomhetsplikten pålegger grunneieren å gjøre en selvstendig vurdering av konsekvensen dette vil få for eiketreet. Hvis du er usikker på om du kan gjennomføre tiltaket, bør du kontakte kommunen for å få veiledning.

Du plikter å gjøre deg kjent med lover, forskrifter og planbestemmelser som omfatter ditt eiketre. Ta kontakt med kommunen for å få oversikt over planbestemmelsene.

 

Jordbrukstiltak

Hvis du eier eller driver en jordbrukseiendom og skal sette i gang et jordbrukstiltak som påvirker en hul eik, må du melde fra til kommunen. Tilbakemelding fra kommunen må foreligge før tiltaket kan utføres. Meldeplikten gjelder ikke positive skjøtselstiltak i samsvar med handlingsplan for hule eiker.

Last ned: Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker (PDF)

Aktsomhetsplikt

Naturmangfoldloven pålegger alle aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper, blant annet for hule eiker. Hvis du har en hul eik på din eiendom og vil utføre et tiltak som kan påvirke treet, må du vurdere følgende:

  • Blir treet påvirket av tiltaket?
  • Kan tiltaket tilpasses på en slik måte at man unngår å skade eller felle treet?
  • Kan tiltaket gjøres mer skånsomt for å ta hensyn til treet?
  • Er det mulig å finne et alternativ sted for tiltaket?
  • Hvor viktig er den aktuelle eika for eikebestanden i Norge?
  • Hvor stor er nytten av tiltaket som skal gjennomføres?

Jo eldre og større eiketreet er, og jo mindre samfunnsnyttig tiltaket er, jo tyngre vil hensynet til treet veie. Aktsomhetsplikten kan innebære at tiltakshaveren må avstå fra tiltaket eller gjennomføre det på en annen måte enn det som var planlagt. Hvis du unnlater å gjøre disse vurderingene og å handle deretter, kan du bryte aktsomhetsplikten. Du kan bli pålagt å dekke kostnadene for avbøtende tiltak og ivaretakelse av den eller de hule eikene.

 

Stell av trærne

Skjøtsel og stell av hule eiker er ikke regulert ved lov, men kan støttes gjennom tilskudd.

 

Retting og miljøerstatning

Hvis du bryter aktsomhetsplikten kan du få pålegg om å rette det som har vært gjort, og å gjennomføre avbøtende tiltak. Du kan også bli pålagt å betale miljøerstatning. 

Tilskuddsmidler

Du kan søke økonomisk støtte til tiltak som tar vare på hule eiker med tilhørende artsmangfold. Grunneiere, privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke tilskudd til for eksempel trepleie, rydding rundt treet, informasjon om naturtypen mv. 

Du søker i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Se mer informasjon under "Tiltak til trua naturtyper". Frist for å sende inn søknad er 15. januar.